Beperkte aansprakelijkheid & Vrijwaring

Beperkte aansprakelijkheid

Mocht enige aansprakelijkheid ontstaan als gevolg van acties van vertegenwoordigers van latexkussen.com, ongeacht of enig verlies, schade of letsel is veroorzaakt of bijgedragen door nalatigheid van latexkussen.com, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag van € 89 niet overschrijden.

Vertegenwoordigers van latexkussen.com en haar distributeurs doen geen beweringen of garanties dat latexkussen.com -producten zijn ontworpen om letsel of verlies te voorkomen. Latexkussen.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig letsel, verlies of schade veroorzaakt door wie dan ook.
Voor zover wettelijk toegestaan, is latexkussen.com onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of derden die via of onder u aanspraak maken op enige indirecte, gevolgschade, speciale, incidentele, punitieve schade of verliezen die optreden buiten uw gebruik of onvermogen om het product te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot onderbrekingen of vertragingen, ongeacht het soort claim of de aard van de oorzaak van de actie, zelfs als latexkussen.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade of verlies . Voor zover wettelijk toegestaan, zal de maximale totale aansprakelijkheid van latexkussen.com niet hoger zijn dan het bedrag dat u hebt betaald voor de goederen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Het is wettelijk toegestaan dat, als u ontevreden bent over het product, uitvoering van een bestelling, niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze overeenkomst of een ander geschil of claim hebt met of tegen latexkussen.com, is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid te stoppen met het gebruik van het product. Deze hierboven gestelde beperkingen zijn van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toestaat, in dergelijke gevallen de voorgaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

Behalve in het geval van opzettelijk wangedrag of fraude van latexkussen.com, dient u te begrijpen en er uitdrukkelijk mee akkoord gaan dat uw gebruik van het product latexkussen.com voor uw eigen risico is en dat u, voor zover wettelijk toegestaan, als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan u, uw eigendom of een derde partij of hun eigendom voortkomend uit het gebruik van het product.

Latexkussen.com is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij verzending of uitvoering, de annulering van een transactie of het niet beschikbaar zijn van een product.

Vrijwaring

De persoon die gebruik maakt van latexkussen.com vrijwaart alle vertegenwoordigers en distributeurs van latexkussen.com van en tegen alle claims, rechtszaken, inclusief juridische kosten en verliezen waarvan wordt beweerd dat ze zijn veroorzaakt door latexkussen.com. Dit omvat alle claims voor bijdragende aansprakelijkheid en / of subrogatie. Deze vrijwaring en subrogatierechten strekken zich uit tot alle derde begunstigden van de latexkussen.com -gebruiker.

Het product is niet gericht op, of bedoeld voor distributie aan of voor gebruik door, enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving, of enig rechtsgebied of land waaraan latexkussen.com onderworpen zou zijn. of zijn licentiehouders of gelieerde ondernemingen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijk rechtsgebied of land.

De diensten en inhoud worden geleverd “zoals ze zijn” en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, die hierbij uitdrukkelijk afgewezen voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving. Latexkussen.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens een gebruiker voor enige vorm van fraude, diefstal, verduistering, knoeien, hacking, onderschepping, piraterij, misbruik, verkeerde voorstelling van zaken, verspreiding of andere illegale of ongeautoriseerde activiteiten van derden.

Disclaimer Website

De informatie op deze latexkussen.com-website wordt te goeder trouw verstrekt. We geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op onze website. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid die op enigerlei wijze ontstaat (inclusief nalatigheid) voor fouten in of weglatingen in de informatie op de website.

Als onze website niet voldoet aan de wetten van een land, dan dienen de inwoners van dat land onze website niet te gebruiken.